• Algemene huurvoorwaarden Toepassing

Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot Huisje Natuurlijk Drenthe , Groningerweg 13-245 te Diever, gelegen op Landgoed t Wildryck.

In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

U huurt particulier via Huisje Natuurlijk Drenthe en niet via het park Landgoed ‘t Wildrcyk.

Het park landgoed t’Wildryck heeft eigen voorwaarden betreft de algemene voorzieningen/openingstijden, hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden indien die op uw verblijf van toepassing zijn. Zie hiervoor de website van Landgoed ‘t Wildryck.

Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig, en worden niet in behandeling genomen.

Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging, met daarbij de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 5 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, volgens de afgesproken data. Door en/of onderverhuur is verboden.

Het is alleen toegestaan te reserveren voor recreatief gebruik en niet voor tijdelijke bewoning, voor maximaal 3 weken.

Betaling

Wij verzoeken u om 50% van de huursom binnen 7 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken.

De andere 50 % dient u 6 weken voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 6 weken voor de aankomstdatum dient u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken volgens de factuur die van ons heeft ontvangen

Met het voldoen van een termijn of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode.

Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

De borgsom bedraagt € 65,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen. – De borgsom moet tezamen met de eerste aanbetaling van de huursom worden voldaan. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Ontvangst sleutel

De huurder krijgt van ons de sleutel volgens afspraak die ontvangt u per mail voordat u arriveert.

De sleutel van het chalet wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 50,-.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk ( per mail ) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

Bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 50% van het totale huurbedrag verschuldigd.

Bij annulering vanaf 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is het totale huurbedrag verschuldigd.

Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.

Ons advies is om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Verblijf in het chalet.

Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het chalet.

Op de dag van vertrek dient u het chalet om 10.00 uur te hebben verlaten.

Het chalet is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.

Buiten mag geen open vuur worden toegepast.

Er zijn maximaal 2 huisdieren toegestaan in het chalet. Hiervoor berekenen wij extra kosten van 4,- euro per huisdier per nacht. Niet toegestaan in de slaapkamers en op de banken en stoelen.

De totale huursom zoals vermeld op de factuur, inclusief (verplichte) schoonmaakkosten . De kosten voor de schoonmaak bedragen € 57,- .

Voor het Comfort-pakket:

opgemaakte bedden,keukenpakket(hand-theedoeken-vaatdoekjes-sponsje) en badhanddoeken ,berekenen we €18 euro per persoon (verplicht). Vaatwastabletten, afwasmiddel, wasmiddel, handzeep, koffie en thee, suiker en koffiemelk, toiletpapier, vuilniszakken zijn aanwezig voor in ieder geval de eerste dagen. Indien de voorraad op is, dient de huurder het zelf aan te vullen voor de resterende verblijfsduur.

Kinderbed ( zelf bedlinnen te verzorgen ) en kinderstoel is bij de prijs inbegrepen, indien u hiervan gebruik wilt maken, dit wel kenbaar maken bij uw reservering.

Vuurwerk is verboden op het gehele park.

U ontvang een welkomstverrassing.

Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan. Indien er blijkt dat er buitensporig verbruik is geweest dan zullen wij dat in rekening brengen.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

Verblijf van meer personen in het chalet dan op de reservering is overeengekomen, c.q. dan het voor het chalet geldende maximum van 5 personen( + 1 baby). Kan dit leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Het gebruikt van het zwembad en animatie is niet bij de prijs inbegrepen, hiervoor kan een toegang kaartje aangekocht worden bij receptie of restaurant Landgoed t´ Wildryck.

Feesten en Partijen zijn niet toegestaan, het is een familiepark en verzoeken u daar rekening mee te houden.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

a. De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het internet, alsmede de benodigde hardware en software configuratie, randapparatuur en verbindingen om de computer of het besturingssysteem te beschermen.

b. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

c. De huurder en de medereiziger(s) zijn aansprakelijk voor alle schade aan en/of in het chalet, tenzij de huurder en de medereiziger(s) bewijzen dat de schade hem en de personen waarvoor huurder en de medereiziger(s) verantwoordelijk zijn niet is toe te rekenen.

Huisje Natuurlijk Drenthe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van huurder niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.

Evidente fouten of vergissingen op de website of derden binden de eigenaar niet. Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto) materiaal is de eigenaar niet verantwoordelijk.

Huurder is verplicht om aan alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q. niet juist achterlaten van het gehuurde chalet. Deze bepaling omvat onder andere, doch niet uitsluitend, het achterlaten van bovenmatige vervuiling zoals vervuilde muren, afval , vernielingen. Deze extra kosten kunnen door Huisje Natuurlijk Drenthe worden berekend.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het chalet. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde chalet. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet op het park.

Huisje Natuurlijk Drenthe is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen van Landgoed t Wildryck.

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen.

Het is niet toegestaan uw elektrische auto met stroom uit het gehuurde onderkomen op te laden. Indien dit wordt ontdekt, zal een boete worden opgelegd. Laadpalen hiervoor zijn op het park aanwezig.

Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de chalet schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Mochten wij vermoeden dat er sprake is van het overtreden bijvoorbeeld van wangedrag zoals vernieling, geluidsoverlast het overtreden van het maximaal afgesproken aantal personen, is het toegestaan dat wij de woning komen betreden.

Vertrek en eindschoonmaak

Het chalet dient op de volgende wijze te worden achtergelaten:

Het chalet veegschoon achterlaten

Alles schoon en afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst

Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten

Geen etenswaren achterlaten in de kasten

Tuinkussens opbergen in schuurtje

De vuilnisbakken geleegd, deze kunnen geleegd worden bij het verzamelpunt achter de receptie

Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de eigenaar

Vuile was in de wasmand

Bedden afgehaald en beddengoed opgevouwen

Overmacht

Overmacht aan de zijde van de eigenaar ontstaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van eigenaar, daaronder in ieder geval – doch niet uitsluitend – begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstroming, overheidsbeslissingen- en instructies en andere storingen of gebeurtenissen.

In het geval dat eigenaar (tijdelijk) niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk vanwege Overmacht punt hier boven van deze algemene voorwaarden omschreven situatie van overmacht uit te voeren, zal de eigenaar de huurder restitueren.

Overige

Indien de medewerkers van het vakantiepark een vermoeden hebben c.q. heeft dat de huurder (dan wel eventuele medereizigers) van het chalet in strijd met de wet en/of het huishoudelijk reglement en/of de openbare orde en/of de goede zeden handelt, dan staat het de eigenaar vrij om de huurder (dan wel eventuele medereizigers) de toegang tot het vakantiepark en het geboekte chalet in de meest brede zin van het woord te weigeren of verplicht voortijdig te vertrekken.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.